01952086
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
416
5817
41190
1952086

Sprawozdanie z działalności Kozienickiego Hospicjum Domowego za rok 2023

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia  Hospicjum

im. Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej  za rok 2023.

Dane o stowarzyszeniu:

Adres: ul. Kochanowskiego 2, 26-900 Kozienice

Telefon: 661 311 034

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://hospicjum-kozienice.pl

https://wwwfacebook.com/Kozienickiehospicjum

Nr konta Bank Pekao SA o/ Kozienice 29 1240 5862 1111 0010 8297 6641

NIP: 812 192 0181

REGON: 380254306-00016

Nr KRS: 0000732323

Data rejestracji: 17.05.2018 r.

Cele stowarzyszenia:

 1. Otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem chorych przewlekle i w terminalnej fazie choroby – głównie choroby nowotworowej,
 2. Otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem rodziny i opiekunów chorych zarówno w trakcie choroby bliskiego, jak również w okresie żałoby i osierocenia,
 3. Upowszechnianie idei i metod opieki nad ludźmi nieuleczalnie chorymi,
 4. Dążenie do powstania hospicjum stacjonarnego,
 5. Podnoszenie standardów opieki nad chorymi poprzez podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz chorych,
 6. Pogłębianie życia duchowego jego członków, świadczenie wzajemnej pomocy, szerzenie idei zrozumienia, tolerancji i życzliwości.

Działalność stowarzyszenia.

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie prowadzi działalność w formie hospicjum domowego. Głównym celem Stowarzyszenia jest zapewnienie całościowej, wielodyscyplinarnej opieki osobom chorującym na przewlekłe choroby w warunkach domowych, oraz wsparcie ich rodzin w trakcie choroby jak i w okresie osierocenia. Opieka medyczna, psychologiczna, duchowa i fizjoterapeutyczna dostępna jest przez 7 dni w tygodniu. Celem podejmowanych działań jest łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych, duchowych i socjalnych oraz poprawa jakości życia pacjentów na miarę ich możliwości. Świadczona opieka obejmuje: świadczenia lekarskie, pielęgniarskie, neurologopedy, zabiegi pielęgnacyjno-higieniczne,  wsparcie i pomoc psychologiczną oraz duchową chorym i ich rodzinom, wsparcie, edukację i pomoc wyręczającą rodzinom chorych objętych opieką, wykonywanie świadczeń rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy samorządowej, środkami masowego przekazu, z innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, zakładami pracy. Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu propagowanie idei i założeń opieki hospicyjnej, pozyskiwanie ludzi dobrej woli, chcący bezinteresownie przyczyniać się do poprawy jakości życia chorych i ich rodzinom.

Stowarzyszenie Hospicjum współpracuje z:

 • Urzędem Gminy Kozienice,
 • Starostwem Powiatowym w Kozienicach
 • Caritas Diecezji Radomskiej
 • Siostrami Franciszkankami od Cierpiących,
 • Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie" ul. Sienkiewicza 28 i ul. Warszawska 55 w Kozienicach,
 • Przychodnią Lekarską „Millenium” w Kozienicach,
 • Lekarską Spółką Partnerską „Familia” w Kozienicach,
 • Laboratorium „Janinalab” w Kozienicach,
 • Elektrownią Enea Wytwarzanie,
 • Wydziałem sztuki Uniwersytetu Radomskiego
 • Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Centrum Usług Społecznych w Kozienicach,
 • Domem Opieki Społecznej w Kozienicach,
 • Dziennym Domem Seniora 60+,
 • Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Kozienicach,
 • Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 w Kozienicach,
 • Kołami Gospodyń Wiejskich z powiatu kozienickiego,
 • Federacją Skautingu Europejskiego „Zawisza”,
 • Rycerzami Kolumba,
 • Nadleśnictwem Kozienice,
 • Komendą Powiatową Policji w Kozienicach,
 • Państwową Strażą Pożarną w Kozienicach,
 • Ochotniczą Strażą Pożarną w Kozienicach,
 • Ogrodem Jordanowskim
 • Centrum Kulturalno – Artystycznym,
 • Ośrodkiem Sportu KCRiS,
 • Redakcją Kroniki Kozienickiej,
 • Redakcją „Gościa Niedzielnego”,
 • Redakcją Radia Plus
 • i wieloma przedsiębiorcami z sektora prywatnego.

Stowarzyszenie pomaga potrzebującym z Gminy Kozienice. Od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku  udzieliliśmy pomocy 95 osobom, z których 31 zmarło, 3 zostały przeniesione do ZOL-u, 2 do COM-u, a2 do hospicjum stacjonarnego w Dęblinie. Świadczenia wykonywane są przez 2 lekarzy, 8 pielęgniarek, 3 rehabilitantów , 1 psychologa, 1 neurologopedę i 3 opiekunów medycznych. W roku 2023 roku udzielono następujących świadczeń: 1774 wizyt pielęgniarek, 112 wizyty lekarza, 77 wizyt psychologa, 865 wizyt rehabilitantów, 195 wizyt neurolopedy i 669 wizyt opiekunów medycznych.  .Wynagrodzenie za pracę personelu medycznego w roku 2023 wyniosło 239 660,00 zł.

Rezultaty  pracy są mierzalne, ponieważ osoby z branży medycznej prowadzą odpowiednią dokumentację, m.in. Kartę wizyt w domu chorego. Każdy chory może się spodziewać dwóch wizyt pielęgniarki w ciągu tygodnia. Jeżeli jest taka konieczność tych wizyt jest więcej, nawet codziennie w przypadku np. konieczności podłączania kroplówek. Każdy chory ma przydzieloną jedną pielęgniarkę, dzięki czemu istnieje większa  możliwość poznania chorego i jego rodziny. Niejednokrotnie  pracownicy odwiedzają chorego poza planem, gdy rodzina prosi telefonicznie o pomoc. Dzięki pracy hospicjum nastąpiły  trwałe zmiany w postawach członków rodziny opiekującej się chorym. Opiekunowie są świadomi, że nie są pozostawieni sami ze swoimi problemami i mogą liczyć na  pomoc. Rodzina chorego nabyła dodatkowych umiejętności w  sprawowaniu nad nim opieki ucząc się fachowego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i lepszej obserwacji stanu zdrowia, a co za tym idzie właściwego reagowania na zaobserwowane zmiany. Głównym  celem hospicjum jest poprawa jakości życia chorego i jego rodziny, udzielanie wsparcia osobie przewlekle chorej i jej opiekunom.  Zamierzenia te zostały osiągnięte przez fachową pomoc personelu medycznego i pracę wolontariuszy. Opieka pielęgniarska wpłynęła korzystnie na stan emocjonalny chorego, zmniejszyła jego cierpienie oraz zapewniła spokój jego rodzinie, która przeżywa lęk związany ze stanem zdrowia bliskiej osoby. Pielęgniarki edukowały członków rodziny jak należy wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, w jaki sposób postępować z chorym, żeby jego samopoczucie było lepsze. Rehabilitanci przez swoją pracę zwiększyli sprawność fizyczną  podopiecznych, co w znacznym stopniu ułatwiło pielęgnację chorego.

Wielkim wsparciem dla naszych podopiecznych jest służba ks. Tomasza Pastuszki.
 Ks. Tomasz regularnie w każdy pierwszy piątek miesiąca odwiedza naszych chorych z posługą sakramentalną. Niejednokrotnie odprawia Mszę Św. w domu przy łóżku chorego.  Regularnie odwiedza pensjonariuszy Centrum Mieszkalno-Opiekuńczego i tam również odprawia Mszę Św.

Wolontariusze przez swoją pracę pomagali członkom rodziny chorego, dzięki czemu czuli się oni mniej zmęczeni oraz mieli czas na załatwienie pilnych spraw wiążących się z koniecznością opuszczenia domu. Wolontariusze pomagają również osobom samotnym, które nie mają możliwości opuszczenia domu. Ich praca koncentrowała się głównie na zrobieniu zakupów, wykupieniu lekarstw, pomocy w drobnych pracach domowych.  Panowie ze stowarzyszenia wykonują w domu podopiecznych drobne prace naprawcze, pomagają w pracach związanych z użyciem fachowego sprzętu typu wiertarka.

Zajmowaliśmy się również tzw. „opieką wytchnieniową”, która polega na towarzyszeniu osobie niepełnosprawnej w czasie, kiedy jej opiekun ma do załatwienia ważne sprawy lub chce po prostu odpocząć.

Prowadzona jest również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Znając zapotrzebowanie na tego typu sprzęt hospicjum stara się uzupełniać brakujące  artykuły i ze  środków stowarzyszenia zakupiono m.in. koncentrator tlenu, chodziki typu „ambonka” Wypożyczono sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dla 56  chorych; głównie są to łóżka ze sterowaniem elektrycznym i koncentratory tlenu.

W Kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach odbywają się „Msze hospicyjne” celebrowane przez Prezesa Hospicjum Księdza Tomasza Pastuszkę oraz zaproszonych kapłanów.   Biorą w nich udział wolontariusze, pracownicy, podopieczni Hospicjum i ich rodziny. „Msze Hospicyjne” przede wszystkim integrują wszystkich związanych z działalnością Hospicjum. Pozwalają nam również zrozumieć jak ważna jest nasza działalność zarówno w aspekcie społecznym, jak  i moralnym. Bardzo trudno jest nieść pomoc, wsparcie ludziom terminalnie chorym, samotnym, dlatego ważne są spotkania, rozmowy, wspólna modlitwa i świadomość, że to co robimy jest bardzo potrzebne. Msze,
w których uczestniczymy umacniają nas, dają motywację do działania, pozwalają zrozumieć, że cierpienie i pomoc cierpiącym zbliża nas do Chrystusa

Środki na działalność otrzymujemy głównie z Urzędu Gminy Kozienice biorąc udział
w konkursach ofert ogłaszanych dla organizacji pozarządowych. W roku 2023r. przekazano nam kwotę 159 690,00 zł. Jest duża rzesza ludzi dobrej woli, którzy wspierają nas finansowo wpłacając datki na nasze konto lub dokonując wpłat do kasy hospicjum – w ten sposób nasze zasoby powiększyły się o kwotę 31 517,00 zł. Sami również podejmujemy akcje mające na celu pozyskanie funduszy, które przyjmują następującą postać:

 1. „Postna niedziela” (19.03.2023 r.) – rozprowadzanie krokietów i wypieków; dochód to 5 730,00 zł
 2. Zorganizowanie akcji „Pola Nadziei”, która polegała na zbiórce funduszy na ulicach miasta i w placówkach oświatowych z terenu Gminy Kozienice; uzyskaliśmy kwotę29 435,68 zł.
 3. IV Festyn Hospicyjny z Eneą, który odbył się 21.05.2023 r. na terenie Ogrodu Jordanowskiego; zebrana kwota to 44 546,63 zł
 4. 07.2023 roku Klub Siatkarski z Kozienic zorganizował Rodzinny Piknik Siatkarski,
  w czasie którego były zbierane środki na nasze potrzeby. W czasie tej imprezy zebrano kwotę 3 692,33 zł.
 5. „Kiermasz Bożonarodzeniowy” (02.12.2023 r.) - rozprowadzanie ozdób świątecznych
  i wypieków. W czasie tego kiermaszu uzyskaliśmy kwotę 14 689,43 zł.

Przedstawiony zarys, choć z konieczności skrótowy, dobrze ukazuje skalę i złożoność ubiegłorocznych działań Hospicjum. Wspominamy o tym dlatego, iż chcemy podkreślić, jak wiele złożyło się nań powiązanych ze sobą prac i czynności, gestów dobrej woli
i szczerych odruchów serca. Wszystkim Państwu wolontariuszom, przedstawicielom struktur samorządowych i pracownikom kierowanych przez nie instytucji, uczniom, ludziom dobrego serca i dobrej woli składamy ogromne podziękowania. W tym roku z przyczyn do końca od nas niezależnych nie będzie możliwości przekazania 1,5% podatku dochodowego na rzecz naszego Hospicjum. Liczymy na Państwa obecność w tym zakresie w tym roku rozliczeniowym.