01295071
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
163
3266
19945
1295071

Tegoroczne Rekolekcje Adwentowe poprowadzi...

beznazwyO. Mirosław Chmielewski CSsR – adiunkt w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Urodził się 3 września 1962 w Gołdapi; członek Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (CSsR); studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie ukończył obroną pracy magisterskiej: "Wezwanie do jedności chrześcijan według listu do Efezjan", napisanej pod kierunkiem o. prof. dr hab. Wojciecha Bołoza na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; 1988 przyjął święcenia kapłańskie i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie.

W latach 1991-1996 odbył studia specjalistyczne z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; od 1994 rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie; 2007 obronił rozprawę doktorską "Katechetyczno-homiletyczna działalność o. Henryka Pagiewskiego CSsR (1930-2000)", napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Kulpaczyńskiego. 2007-2010 prowadził zajęcia zlecone w Instytucie Nauk o Rodzinie a w roku akademickim 2010/11 oraz w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL; 2005-2011 - wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie. W 2011r. został zatrudniony jako asystent w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary a od 2012 r. jako adiunkt; jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Katechetyków Polskich; jest członkiem Rady Programowej kwartalnika „Homo Dei" (1994-1996; 2011-); był sekretarzem redakcji czasopisma naukowego „Biuletyn Edukacji Medialnej" (2011-2016), a od 2016 jest zastępcą redaktora naczelnego powyższego periodyku; jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego "Zeszyty Formacji Katechetów" (2014-). Jest współzałożycielem i w latach 2007-2016 był członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pedagogów NATAN; od 2015 członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej; od 2016 członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej; od czerwca 2017 konsultor Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP; od lipca 2017 członek Podkomisji ds. Mediów Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.
W zgromadzeniu zakonnym pełnił między innymi następujące funkcje: rektor Wyższego Seminarium Duchownego i przełożony domu zakonnego w Tuchowie (1996-2002); radny Zarządu Warszawskiej Prowincji Redemptorystów (1996-2002); przewodniczący Sekretariatu Formacji Warszawskiej Prowincji Redemptorystów; członek Sekretariatu ds. Ekonomicznych Warszawskiej Prowincji Redemptorystów (1999-2002; 2005-2008);członek Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów (2011-2015); viceprefekt Tirocinium Pastoralnego Redemptorystów w Lublinie (2011-2015); przełożony domu zakonnego w Lublinie (2008-2015). Od 1996 był wielokrotnie delegatem na Kapitułę Prowincjalnej Warszawskiej Prowincji Redemptorystów; współorganizował kilka Kapituł Prowincjalnych Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.

Źródło:http://pracownik.kul.pl/miroslaw.chmielewski/zyciorys